Wednesday, 27/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Hiếu Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ATGT 2020-2021

ATGT

TÀI LIỆU GIAO LƯU ATGT

 

Câu 1: Học sinh Tiểu học cần biết mấy loại biển báo chính về GT đường bộ Việt Nam:

a. 3 loại

b. 4 loại

c. 5 loại

Câu 2: Theo quy định của luật GT đường bộ thì số lượng người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy sau là đúng quy định của luật:

 1. Người lái và một người ngồi phía sau.
 2. Người lái ,người ngồi phía sau và một em bé dưới 7 tuổi.
 3. Cả hai câu trên đều đúng.

Câu 3 : Trường hợp nào thì xe mô tô, xe gắn máy được phép chở ba người?

 1. Chở người xỉn rượu
 2. Chở giải tội phạm
 3. Chở bệnh nhân cấp cứu
 4. Cả b và c đều đúng.

Câu 4: Luaät giao thoâng ñöôøng boä nghieâm caám nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây :

 1.  Chôû quaù soá  ngöôøi qui ñònh
 2. Khoâng ñoäi muõ baûo hieåm
 3. Khoâng mang caùc loaïi  giaáy tôø xe theo qui ñònh .
 4. Taát caû caùc haønh vi treân

Câu 5: Bieån baùo coù neàn vaøng vieàn ñoû hình tam giaùc laø loaïi bieån baùo naøo ?

a ) Bieån baùo caám 

b ) Bieån hieäu leänh 

c ) Bieån baùo nguy hieåm  .

d) Bieån chæ daãn

Câu 6: Bieån baùo coù neàn xanh hình troøn laø loaïi bieån baùo gì ?

a ) Bieån baùo caám 

b ) Bieån hieäu leänh 

c ) Bieån baùo nguy hieåm  .

d) Bieån baùo  ñöôøng ngöôïc chieàu

Câu 7: Người tham gia giao thông đường bộ, gồm những thành phần nào?

 1. Người điều khiển, người sử dụng mọi phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
 2. Người dẫn dắt súc vật.
 3. Người đi bộ.
 4. Cả ba ý  trên.

Câu 8: Xe cơ giới 2-3 bánh được kéo đẩy nhau hoặc kéo vật gì khác trên đường không?

 1. Được phép
 2. Tuỳ trường hợp
 3. Tuyệt đối không.

Câu 9: Khi tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Đi bên phải theo chiều đi của mình.
 2. Đi đúng phần đường quy định.
 3. Chấp hành hệ thống báo hiệu của biển báo đường bộ.
 4. Tất cả các ý trên.

 

Câu 10: Ngöôøi tham gia giao thoâng caàn coù nhöõng loaïi giaáy tôø naøo mang theo ?

a ) Giaáy chuû quyeàn xe

b ) Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm xe 

c ) Baèng laùi xe theo qui ñònh  .

d) Taát caû caùc haønh vi treân

Câu 11:Ngöôøi ñi boä thì ñi nhö theá naøo laø ñuùng luaät an toaøn giao thoâng

a ) Ñi vaøo nhöõng choã troáng treân ñöôøng 

b ) Ñi phaûi coù ngöôøi lôùn naém tay 

c ) Ñi saùt vaøo meùp ñöôøng beân phaûi hoaëc ñi treân vóa heø beân phaûi  .

d) Ñi haøng hai, haøng ba

Câu 12 :Khi caûnh saùt giao thoâng dang hai tay sang ngang thì :

a ) Ngöôøi vaø xe phía tröôùc  maët vaø phía sau ñöôïc chaïy

b ) Nguôøi vaø xe phía tröôùc maët vaø phía sau döøng laïi 

c ) Ngöôøi vaø xe phía beân traùi vaø beân phaûi ñöôïc chaïy   .

d) YÙ: b vaø c ñuùng  

Câu 13 : Đèn tín hiệu giao thông có mấy màu ?

 1. 2 màu
 2. 3 màu
 3. 4 màu

Câu 14 :Khi tham gia giao thông, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy cần thực hiện quy định gì để đảm bảo ATGT?

 1. Đội nón lá cho mát.
 2. Đội nón kết cho dễ chạy xe.
 3. Đội mũ bảo hiểm.

Câu 15: Khi đi bộ chúng ta phải đi trên lề đường bên nào?

 1. Bên trái.
 2. Bên phải.
 3. Bên nào cũng được.

Câu 16:Khi caûnh saùt giao thoâng giô tay thaúng ñöùng thì :

a ) Taát caû ngöôøi vaø xe phaûi döøng laïi 

b ) Nguôøi vaø xe ñöôïc pheùp chaïy 

c ) Caû hai  yù treân ñeàu ñuùng.

d) Caû hai yù treân ñeàu sai

Câu 17:Bieån baùo hình troøn, vieàn maøu ñoû, neàn maøu traéng, khoâng coù hình veõ laø bieån baùo gì ?

a ) Bieån baùo ñöôøng caám 

b ) Bieån baùo caám ngöôøi ñi boä 

c ) Bieån baùo caám ñi ngöôïc chieàu  .

d) Höôùng phaûi theo

Câu 18:Bieån baùo döøng laïi coù chöõ gì ôû giöõa

a ) Chöõ Döøng laïi  

b ) Chöõ Chôï  

c ) Chöõ Stop  .

d) Chöõ Coâng Tröôøng  

Câu 19 : Khi tham gia giao thông khi gặp tín hiệu đèn đỏ ta phải làm gì?

          a- Chậm lại.

          b- Đi tiếp.

 1. Dừng lại.

Câu 20 : Hành vi nào sau đây là không an toàn khi đi trên đường phố:

 1. Đá bóng, thả diều trong lòng đường.
 2. Không vui chơi trên vĩa hè, lòng đường.Không đứng gần ô tô, xe gắn máy.
 3. Đi cùng người lớn khi qua lộ.

Câu 21: Khi tham gia giao thông gặp tín hiệu đèn vàng chúng ta phải làm gì?

          a- Dừng lại.                                                                 

          b- Chuẩn bị dừng lại.

          c- Đi tiếp cho kịp giờ học.

Câu 22: Ñi xe ñaïp an toaøn caàn ñaûm baûo nhöõng ñieàu kieän gì?

a ) Khi ngoài treân yeân xe chaân phaûi choáng ñöôïc xuoáng ñaát.

b ) Xe chaéc chaén

c ) Coù phanh (haõm , Thaéng ) toát , coù ñeøn phaùt saùng vaø ñeøn phaûn quang.

d) Caû ba yù treân ñeàu ñuùng

Câu 23: Con ñöôøng an toaøn laø con ñöôøng :

a ) Laø con ñöôøng thaúng vaø baèng phaúng 

b ) Maët ñöôøng coù keû phaân chia caùc laøn xe chaïy 

c ) Coù caùc bieån baøo hieäu giao thoâng  .

d) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng  

Câu 24:. Khi ñi treân ñöôøng chöa an toaøn caùc em phaûi chuù yù ñeàu gì ?

a ) Ñi ngang nhieân treân ñöôøng ñeå xe traùnh mình  

b ) Ñi caïnh ngöôøi lôùn  

c ) Chaïy theo ñuoâi xe chaïy tröôùc  .

d) Phaûi chuù yù vaø ñi saùt leà ñöôøng beân phaûi

Câu 25: Coù bao nhieâu loaïi phöông tieän giao thoâng coâng coäng

a ) Coù 3 loaïi 

b ) Coù 4 loaïi : Phöông tieän ñöôøng haøng khoâng, phöông tieän ñöôøng saét, phöông tieän ñöôøng boä, phöông tieän ñöôøng thuyû

c ) Coù 5 loaïi  .

d) Coù 6 loaïi 

Câu 26:Thöù töï cuûa tín hieäu ñeøn giao thoâng Töø treân xuoáng :

a ) Xanh – ñoû – vaøng 

b ) Vaøng – Xanh – ñoû

c ) Ñoû – Vaøng – Xanh  .

d) Ñoû – Xanh – Vaøng

Câu 27: Khi tham gia giao thoâng gaëp tín hieäu ñeøn naøo thì ngöôøi tham gia phaûi döøng laïi :

a ) Xanh

b ) Vaøng

c ) Ñoû.

d) Caû 3 yù treân

Câu 28: Ngöôøi tham gia giao thoâng baét buoäc ñoäi muõ baûo hieåm treân taát caû caùc tuyeán ñöôøng ñöôïc thöïc hieän vaøo ngaøy naøo ?

a ) Ngaøy 15/9/2007

b ) Ngaøy 15/10/2007

c ) Ngaøy 15/11/2007

d) Ngaøy 15/12/2007

 

Câu 29: Theá naøo laø ñoäi muõ baûo hieåm ñuùng caùch :

a ) Muõ phaûi vöøa ñaàu

b ) Muõ phaûi naèm ngay treân ñaàu

c ) Khoùa phaûi ñöôïc caøi döôùi caèm

d) Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng

Câu 30: Caùch ngoài an toaøn khi ñi xe ñaïp , xe gaén maùy

a ) Coù muõ baûo hieåm (khi ñi xe gaén maùy )

b ) Hai tay phaûi baùm chaêt vaøo ngöôøi ngoài tröôùc

c ) Quan saùt caån thaän tröôùc khi leân, xuoáng xe

d) Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng

Câu 31: Khi đi qua lộ hay đi bộ em phải đi thế nào để đảm bảo ATGT?

          a- Xem không có xe chạy vụt qua lộ.

          b- Đi qua đường phải đi cùng người lớn.

          c- Hai bạn nắm tay chạy qua lộ.

Câu 32:Khi đi bộ để đảm bảo ATGT chúng ta cần:

a.Đi dưới lòng đường.

b.Đứng gần ô tô, xe máy.

c.Đi bên phải lề đường.

d.Đi bên phải lề đường. Nếu có vỉa hè thì đi trên vỉa hè bên phải.

Câu 33:Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cần:

a.Trẻ em dưới 7 tuổi ra đường phải đi cùng người lớn, đi trên vỉa hè, nắm tay người lớn khi qua đường.

b.Khi đi xe máy phải đội mủ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 34:Đi qua đường an toàn là:

a.Đi trên vỉa hè hoặc sát mép đường.

b.Đi theo tín hiệu đèn và đi trên vạch đi bộ qua đường.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 35:Khi đi trên đường gặp hiệu hiệu lệnh của cảnh sát giao thông ta phải làm gì?

a.Không cần nghe theo.

b.Làm theo ý mình là tốt nhất.

c.Tuân theo để đảm bảo an toàn.

d.Không cần để ý.

Câu 36:Cảnh sát giao thông giơ tay thẳng đứng có nghĩa:

a.Người đi xe trước mặt dừng lại.

b.Người đi xe sau lưng dừng lại.

c.Tất cả người đi xe dừng lại.

Câu 37:Hiện nay khi đi xe máy phải chú ý gì?

a.Ai cũng phải đội mũ bảo hiểm.

b.Người lớn đội mũ bảo hiểm còn trẻ em thì không.

c.Chỉ người lái xe đội mũ bảo hiểm thôi.

d.Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 38: Bieån baùo hình tam giaùc neàn vaøng , vieàn ñoû nhöng ñænh cuûa hình tam giaùc quay xuoáng laø bieån baùo :

a ) bieån baùo caám xe caùc loaïi 

b ) bieån baùo ñöôøng caám 

c ) Bieån baùo giao nhau vôùi ñöôøng öu tieân

d) Bieån baùo ñöôøng giao nhau

Câu 39: Ngöôøi tham gia giao thoâng ñöôïc pheùp chaïy xe ôû ñaâu

a ) Chaïy xe döôøi loøng ñöôøng 

b ) Chaïy xe treân taát caû caùc nôi 

c ) Chaïy xe treân caû vóa heø 

d) Chaïy xe töï do                                                     

Câu 40:An toàn khi đi trên đường đối với trẻ em là như thế nào?                       

a.Phải nắm tay người lớn khi sang đường và trẻ em không chạy, chơi, nô đùa dưới lòng đường.

b.Không ngồi trên xe do em nhỏ dưới 12 tuổi chở.

c.Nơi không có vỉa hè phải đi sát lề bên phải.

d.Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 41:Xe nào được ưu tiên khi đi trên đường.

a.Xe ô tô, xe máy.

b.Xe buýt, ô tô vận tải.

c.Xe cứu hoả, xe cấp cứu, Xe CSGT đang thi hành công vụ.

Câu 42:Đường phố như thế nào là an toàn:

a.Là đường hai chiều có dải phân cách, có vỉa hè rộng, có vạch kẻ     dành cho người đi bộ sang đường.

b.Là đường một chiều lồng đường rộng có đèn tín hiệu, có biển báo giao thông.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

d.Cả 2 ý trên đều sai.

Câu 43:Biển báo nguy hiểm dùng để:

a.Báo đường an toàn.

b.Báo nguy hiểm có thể xảy ra.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

d.Cả hai ý trên đều sai.

Câu 44:Em đã làm gì để hưởng ứng  tháng ATGT.

a.Động viên gia đình chấp hành tốt  luật ATGT.

b.Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 45:Biển báo có hình tam giác màu vàng viền đỏ là biển báo:

a.Biển chỉ dẫn.

b.Biển báo nguy hiểm

c.Biển báo cấm.

d.Biển báo nguy hiểm phía trước giao nhau với đường ưu tiên.

Câu 46:Biển báo có hình vuông hoặc hình chữ nhật màu xanh lam là biển báo:

a.Biển chỉ dẫn đường bộ.

b.Biển chỉ dẫn đường thuỷ.

c.Cả 2 ý trên đều đúng

d.Cả 2 ý trên đều sai.

Câu 47:Để tránh tai nạn giao thông cần:

a.Chấp hành tốt luật giao thông.

b.Đọc sách khi đi xe máy.

c.Đùa nghịch trên đường phố.

d.Tất cả các ý trên.

Câu 48:Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là:

a.Do con người.

b.Do phương tiện giao thông ngày càng nhiều.

c.Do thời tiết xấu.

d.Tất cả các ý trên.

Câu 49:Kỹ năng đi xe đạp an toàn là:

a.Đi hàng 2 trỡ lên.

b.Đi sát lề bên trái.

c.Đi trong phần đường dành cho xe đạp và đi bên lề bên phải.

d.Đi tự do.

Câu 50:Đặc điểm chung của biển báo nguy hiểm:

a.Hình tròn màu xanh lam.

b.Hình tròn viền đỏ.

c.Hình tam giác màu vàng viền đỏ bên trong có hình màu đen để chỉ nội dung nguy hiểm cần biết.

d.Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 51:Khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy người lái xe phải thực hiện tốt các yêu cầu nào sau đây:

a.Chấp hành tốt luật giao thông.

b.Đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

c.Không chở quá số người quy định.

d.Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 52:Khi tham gia giao thông bằng xe từ ngõ, hẻm muốn lên đường chính em cần phải làm gì?

a.Chạy chậm.

b.Quan sát.

c. Nhường đường cho xe chạy trên đường chính.

d.Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 53:Để phòng tránh tai nạn giao thông chúng ta cần:

a.Luôn tập trung chú ý khi lái xe.

b.Chấp hành tốt luật giao thông.

c.Kiểm tra độ an toàn của phương tiện.

d.Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 54:Em cần nhớ nội dung, ý nghĩa của biển báo để làm gì?

a.Để thực hiện.

b.Để nhắc nhỡ mọi người cùng thực hiện.

c.Cả 2 câu trên đều đúng.

d.Cả 2 câu trên đều sai.

Câu 55:Những hoạt động nào sau đây để hạn chế tai nạn giao thông?

a.Tìm đọc các loại sách, tài liệu về luật giao thông.

b.Xây dựng góc ATGT để tuyên truyền cho mọi người.

c.Tham gia thi tìm hiểu về ATGT

d.Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 56.Đường giao thông chính trong tỉnh, thành phố gọi là :

          a. Đường quốc lộ.

          b. Đường đô thị.

          c. Đường huyện.

          d.Đường tỉnh.

Câu 57:Đường giao thông ở nước ta gồm có:

a.Đường bộ, đường thuỷ.

b.Đường bộ, đường thuỷ, đường sắt.

c.Đường bộ, đường thuỷ,đường sắt, đường hàng không.

d.Cả 3 ý trên đều sai.

Câu 58:Đặc điểm chung của biển báo cấm:

a.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu trắng

b.Hình tròn màu trắng viền đỏ bên trong có hình màu đen để chỉ nội dung cấm cần biết

c.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu đen

d.Hình tam giác màu vàng viền đỏ

Câu 59:Đặc điểm chung của biển báo Hiệu lệnh:

a.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu trắng để chỉ hiệu lệnh phải theo.

b.Hình tam giác màu vàng viền đỏ

c.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu trắng

d.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu đen

Câu 60:Mạng lưới giao thông đường bộ của nước ta gồm có các loại đường nào?

 1. Đường xã, đường đô thị.
 2. Đường quốc lộ, đường tỉnh lộ.
 3. Đường quốc lộ,đường tỉnh lộ,đường huyện , đường xã , đường đô thị.

Câu 61: Đường sắt là loại đường dành cho loại phương tiện giao thông nào?

 1. Xe tải
 2. Xe buýt
 3. Xe lữa                                                                      

Câu 62: Thực hiện đúng luật giao thông đường bộ có lợi ích gì?

 1. Đảm bảo an toàn cho bản thân.
 2. Bảo đảm an toàn cho mọi người.
 3. Tất cả a,b đều đúng.

Câu 63: Có mấy loại rào chắn?

 1. 4 loại
 2. 5 loại
 3. 2 loại
 4. 3 loại

Câu 64: Có mấy nhóm biển báo giao thông?

 1. 3 nhóm
 2. 5 nhóm
 3. 4 nhóm ( Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm,biển hiệu lệnh , biển chỉ dẫn)
 4. 2 nhóm

Câu 65: Ở trường học Ban ATGT gồm các thành phần:

 1. P.Hiệu trưởng, CT Công Đoàn là phó ban.
 2. Hiệu trưởng là trưởng ban
 3. Các thành phần còn lại là thành viên.
 4. Cả 3 ý trên.

Câu 66: Khi đi xe mô tô ,xe gắn máy đội mũ bảo hiểm để:

 1. Chấp hành nghiêm luật GT đường bộ.
 2. Bảo vệ tính mạng của chính mình.
 3. Cả 2 ý a và b đều đúng
 4. Đối phó với CSGT.

Câu 67:Đặc điểm chung của biển báo chỉ dẫn :

a.Hình tam giác màu vàng viền đỏ

b.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu trắng để chỉ dẫn

c.Hình vuông màu xanh lam bên trong có hình màu trắng để chỉ dẫn.

d.Hình tròn màu xanh lam bên trong có hình màu đen để chỉ dẫn

Câu 68:Khi đi bộ trên đường phố có vỉa hè ta phải đi:

a.Đi bên phải.

b.Đi bên trái.

c.Đi trên vỉa hè bên phải.

d.Đi trên vỉa hè bên trái.

Câu 69:Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè ta phải đi:

a.Đi bên phải.

b.Đi bên trái.

c.Đi trên vỉa hè bên phải.

d.Đi trên vỉa hè bên trái.

Câu 70:Hiện nay nhà nước quy định ngày nào thì người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường.

a.15/11/2007.

b.15/12/2007.

c.15/01/2008.

d.28/12/2007

Câu 71:Biển báo cấm để:

a.Báo những điều cấm.

b.Người đi đường không cần chấp hành.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 72:Biển báo hiệu lệnh để.

a.Báo hiệu lệnh phải tuân theo.

b.Báo hiệu lệnh không cần tuân theo.

c.Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 73:Sắc phục của cảnh sát giao thông là:

a.Xanh lá cây.

b.Xanh biển.

c.Vàng.

Câu 74:Đèn xanh trong hệ thống  tín hiệu đèn giao thông đứng ở vị trí nào kể từ trên xuống?

a.Đầu tiên.

b.Giữa.

c.Cuối cùng

Câu 75:Có mấy loại đường giao thông?

a.2 loại.

b.3 loại.

c.4 loại.

d.5 loại.

Câu 76:Trẻ em bao nhiêu tuổi thì được đi xe đạp tham gia giao thông trên đường phố?

a.8 tuổi.

b.12 tuổi.

c.14 tuổi.

Câu 77:Trưởng ban ATGT của xã là ?

a.Chủ tịch UBND xã.

b.Trưởng công an xã.

c.Bí thư xã Đoàn

Câu 78:Trưởng ban ATGT của huyện là ?

a.Chủ tịch UBND huyện.

b.Trưởng công an huyện.

c.Bí thư huyện Đoàn

Câu 79: Vỉa hè hai bên đường dành cho :

  1. Các loại xe.
  2. Người đi bộ .
  3. Trồng cây xanh .

Câu 80: Chúng ta phải tuân thủ đèn điều khiển giao thông để :

 1. Đảm bảo ATGT.
 2. Tránh tai nạn .
 3. Không làm ùn tắt giao thông .
 4. Cả a,b,c đều đúng

 

Câu 81 :Khi đi xe máy cần đội mũ bảo hiểm trên đường nào?

 1. Đoạn dường có công an giao thông kiểm.
 2. Đường quốc lộ.
 3. Tất cả các tuyến đường.
 4. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 82 : Khi đi sang đường nơi không có vạch qui định cần:

  1. Quan sát xe từ hai phía .
  2. Nắm tay người lớn.
  3. Đi tự do.
  4. Cả a,b đều đúng.

Câu 83:Đội nón bảo hiểm khi điều khiển những phương tiện nào sau đây:

 1. Xe Đạp.
 2. Xe ô tô.
 3. Xe gắn máy.
 4. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 84: Em và bạn em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy có nhiều xe cộ đi lại, em sẽ làm thế nào để qua đường an toàn ?

 1. Đứng chờ lúc nào vắng xe sẽ chạy nhanh qua.
 2. Nắm tay cùng nhau cùng xin đường để qua.
 3. Nhờ người lớn dắt qua.

Câu 85: Em được người lớn chở bằng xe máy đi trên đường, em phải ngồi thế nào cho an toàn ?

 1. Đội mũ bảo hiểm và ngồi trước người lớn.
 2. Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau người lớn và bám chắc vào người lớn.
 3. Đội mũ bảo hiểm và ngồi sau người lớn.

Câu 86: Các hành động nào dưới đây khi tham gia giao thông là đúng ?

 1. Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài.
 2. Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường.
 3. Bám vào sau  xe ô tô khi xe đang chạy.

Câu 87: Hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta gồm mấy loại đường ?

 1. 3 loại đường (Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị)
 2. 4 loại đường ( Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện)
 3. 5 loại đường ( Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường làng xã)

Câu 88: Đi bộ trên quốc lộ phải đi như thế nào ?

 1. Đi sát lề đường, không chơi đùa, ngồi dưới lòng đường.
 2. Chỉ qua đường khi đoạn đường không có xe cộ qua lại.
 3. Cả 2 ý trên.

Câu 89: Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là gì ?

 1. Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung sự nguy hiểm cần biết.
 2. Hình tam giác nền trắng, viền xanh.
 3. Hình tròn nền xanh viền trắng.

Câu 90: Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là gì ?

 1. Hình tam giác nền vàng, viền đỏ.
 2. Hình tròn nền xanh.
 3. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 94
Tháng trước : 253
Năm 2021 : 94
Năm trước : 5.028
Tổng số : 5.982